Albanska föreningars union i Sverige © 2010 • Privacy Policy • Terms of Use

News

 

 

• Headlines »

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

 

• Headlines »

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Praesent vestibulum molestie lacus.

 

• Headlines »

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

 

 

 

 

S  t  a  d  g  a  r

för

Albanska Föreningars Union i Sverige

 

1. Grundbestämmelser:

 

§ 1.

 

Unionens namn är:

albanska:    Unioni i shoqatave shqiptare në Suedi

På svenska:      Albanska Föreningars Union i Sverige

 

§ 2.

 

Albanska Föreningarnas Union i Sverige, i fortsättningen nämnd AFU i Sverige, är en Centralorganisation, frivillig, självständig, politiskt och religiöst obunden Riksorganisation som består av albanska lokalföreningar/avdelningar, yrkesinriktade grupper, enskilda, Distriktsorganisationer, utbildnings- och uppfostrande institutioner, bildade enligt föreningsrättsprincipen, i fortsättningen medlemmar bosatta i Sverige, med syfte att bevara identitet, språk och utveckla de olika kultur- och idrottsliga greenerna, samt att hjälpa medlemmarna i olika samhälls- och sociala frågor.

 

§ 3.

 

Unionens officiella språk är albanska och svenska.

 

§ 4.

 

Unionens säte är i Malmö med adress: Betaniaplan 4, 211 55 Malmö.

 

§ 5.

 

AFU i Sverige är juridisk person med öppen verksamhet och besitter de rättigheter och skyldigheter vilka framgår ur dessa Stadgar.

 

§ 6.

 

AFU i Sverige högtidshåller 2 juli, 28 november, 17 februari och 6 juni som Unionens dagar och alla andra svenska helgdagar.

 

§ 7.

 

AFU i Sverige har egen stämpel och emblem med följande utseende:

 

§ 8.

Unionens verksamhet är 1 januari - 31 december.

                                                  

                                                          Sida 1 av 8

 § 9.

II. Unionens mål och inriktning:

 

Unionen har som mål:

-         att samordna verksamheten för sina medlemmar inom språk, kultur, idrott, konst, information, utbildning, samt sociala ärenden

-         att hjälpa medlemmarna med rådgivande information och representera dem inför myndigheter, organisationer och institutioner i enlighet med Stadgarna

-         att ge medlemmarna värdefulla kunskaper om hur en demokrati fungerar

-         att aktivt sträva efter att fördjupa vänskapen mellan albanska och svenska folken samt andra etniska grupper i Sverige genom kultur- och idrottsutbyte, information och utbildning mm.

-         att stärka gemenskap och samarbetet mellan Unionens medlemmar

-         att värna om medlemmarnas nationella identitet

-         att affirmera de albanska kulturhistoriska värdena

-         att integrera sina medlemmar i svenska samhället

-         att sörja för barnens och ungdomarnas utveckling, deras uppfostran och utbildning

-         att skapa förutsättningar för albanska kvinnans engagemang i föreningslivet

-         att inför statliga, landsting och kommunala myndigheter i Sverige agera som rådgivande organ i frågor rörande albanernas intressen i Sverige

-         att aktivt arbeta för att motverka kön- och rasdiskriminering

-         att informera sina medlemmar om samhällsutvecklingen och förhållanden i Sverige, göra det möjligt för dem att yttra sina ståndpunkter och skapa möjligheter för bildandet av nya Distriktsorganisationer i Sverige

 

§ 10.

 

III. För att förverkliga sina mål Unionen skall:

-         att hjälpa sina medlemmar med organisatoriska frågor

-         att organisera gemensamma manifestationer, festivaler, idrottsliga evenemang, kunskapstävlingar, litterera aftnar, utställningar och seminarier mm.

-         att organisera utbildningsverksamhet för förtroendevalda i olika ämnen

-         att samarbeta med olika kulturinstitutioner i Sverige, Kosovo, Albanien och övriga nationella institutioner för etniska albaner i övriga länder

-         att engagera sig och aktivt delta i samhällets olika rådgivande organ och övriga minoritetsorganisationer där det diskuteras även albanska minoritet i Sverige

-         att aktivt engagera sig i olika debatter och mediepublikationer där det talas om albanska minoriteten i Sverige

-         att informera sina medlemmar om Unionens och medlemmarnas verksamhet

-         att informera om kultur- och idrottshändelser i Sverige och hemlandet

-         att utge sin informations- och kulturtidskrift

 

                                              sida 2 av 8

 

 

 

 

§ 11.

 

IV. Medlemskap:

Medlemskap i AFU i Sverige erhåller samtliga albanska föreningar, avdelningar, klubbar, yrkesinriktade grupper och enskilda, Distriktsorganisationer som i sin tur är demokratiskt uppbyggda enl.§ 2. i dessa Stadgar som uppfyller dessa krav:

  1. Ansökan om medlemskap görs skriftligt med innehållsdeklaration:

-         att sökanden godtar Unionens Stadgar

-         att ansökan om medlemskap i Unionen är förenlig med sökandes Stadgar och antagna av vederbörligt organ

Tillsammans med ansökan bifogas även dokument:

-         sökandes Stadgar

-         registreringsbevis

-         medlemsmatrikel

-         årsmötets protokoll

-         verksamhets och kassaberättelse

-         revisionsberättelse

-         styrelsesammansättning

 

§ 12.

Medlemmens rättigheter och skyldigheter:

Medlem har rätt:

-         att genom sina utvalda ombud presentera sig i Unionen och dess organ.

Antalet ombud baseras på antalet medlemmar i sin lokalförening enligt följande bestämmelser:

Från:      01 - 50         medlemmar   1 ombud

              51 - 100                            2 ombud

            101 - 200                            3 ombud

            201 - 300                            4 ombud

            301 - 400                            4 ombud

            401 - 1000                          4 ombud

- att ombuden har rätt att välja och bli valda i Unionens organ

- att deltaga i Unionens gemensamma centrala manifestationer

- att bli informerad om Unionens verksamhet, ekonomiska och organisatoriska ärenden

- att klaga till Unionens högsta organ om eventuella orättfärdigheter och andra för medlemmen viktiga ärenden

- att ge motioner och förslag till behandling till Unionens Ordinarie Årsstämma.

 

§ 13.

Medlemmen är skyldig:

-         att betala den årsavgift som bestäms av Årsstämman

-         att följa Unionens Stadgar och ordningsregler

-         att lämna information om Styrelseval, årsberättelser, matrikel, och antalet valda ombud

-         att verkställa i Unionens tagna beslut

 

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta Unionens intresse.

                                                        sida 3 av 8

 

 

Beslut, varigenom ansökan om medlemskap avslås, skall fattas av Styrelsen.

 

§ 14.

Utträde och uteslutning:

Medlem som önskar utträde ur Unionen skall skriftligen anmäla detta till Unionens Styrelse och därmed lämna Unionen.

 

§ 15.

Medlem som inte uppfyller sina skyldigheter enl. § 13 kan uteslutas ur Unionen. Medlem får ej uteslutas ur Unionen av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala Stadgade avgifter till Unionen, motarbetat Unionens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat Unionens intressen. Beslut om uteslutning fattas av Styrelsen. Frågan om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av Styrelsen angiven tid (minst 14 dagar). I beslutet om uteslutning skall skälen här för redovisas samt anges vad den uteslutne skall iaktta vid överklagande av beslut. Detta skall inom tre dagar från dagen för beslutet insändas till den uteslutne i betalt brev med posten eller på annat betryggande sätt. Beslutet om uteslutning får överklagas av den uteslutne till Årsstämman. Årsstämman beslutar om medlemmens uteslutning.

 

§ 16.

Ombudets behörighet:

Ombudet är behörigt om den är utsedd enligt Stadgeenlig procedur i sin förening.

 

§ 17.

Ombuden kan entledigas av sin förening om det anses att denne inte tillvaratar föreningens intressen.

 

§ 18.

Organisation:

Unionens organ är:

  1. Ordinarie Årsstämman
  2. Årsstämma
  3. Styrelsen
  4. Stadgeutskottet
  5. Valberedningen
  6. Revisionen
  7. Informationsorgan.

 

§ 19.

 

Ordinarie Årsstämma:

 

Ordinarie Årsstämman är Unionens högsta beslutande organ som består av ombud valda av medlemsföreningarna enl. § 12 i dessa Stadgar. Ombuden på Ordinarie Årsstämman kan vara den som har mandat av sin förening. Föreningen kan återkalla sitt ombud (under mandat perioden) och delegera ett nytt ombud om man anser det nödvändigt.

 

 

                                                            sida 4 av 8

Ordinarie Årsstämman kallas av Unionens ordförande alt. Org. ek. sekr. och äger rum första halvåret var 4 - de år. Kallelsen till Ordinarie Årsstämman samt dagordning skickas ut minst 30 dagar före Ordinarie Årsstämmans bestämda datum.

 

§ 20.

Ordinarie Årsstämmans Dagordning:

 

Dagordningen föreslås av Unionens ordförande/org. ek. sekr. och bör innehålla följande:

-         bekräftelse att Ordinarie Årsstämman är kallat enligt Stadgarna

-         godkännande av Valberedningens redogörelse för verifierade ombud

-         godkännande av förslag till dagordningen

-         val av Ordinarie Årsstämmans presidium: ordförande och bisittare

-         val av protokollförare

-         val av två justerare

-         val av rösträknare

-         godkännande eller avslag av verksamhetsberättelsen för den gångna perioden

-         godkännande eller avslag av ekonomiska redogörelser

-         revisorernas berättelse

-         godkännande av revisionsberättelsen

-         godkännande av eventuella ändringar i Stadgarna

-         godkännande av Unionens arbetsplan för nästa treårs period

-         godkännande av alla inkomna motioner

-         begäran om Styrelsens ansvarsfrihet

-         beviljande av Styrelsens ansvarsfrihet

-         val av Unionens styrelse (11 ledamöter) med mandat på fyra år

-         val av suppleanter (3)

-         val av valberedningen (3)

-         val av två medlemmar till stadgeutskottet (2)

-         val av två revisorer och en suppleant (2+1 suppleant)

-         bestämmande av medlemsavgiftens storlek

-         val av Unionens ordförande

-         val av Unionens org. ek. sekr.

-         Styrelsens konstituering

-         ordinarie Årsstämmans avslutning

 

§ 21.

Extra Ordinarie Årsstämma:

Ordinarie Årsstämman kan hålla extra möte om mer än 50 procent av medlemmarna finner så påkallat. Extra Ordinarie Årsstämman behandlar och fattar beslut endast om de ärenden som föranlett Extra Årsstämman.

 

§ 22.

Ordinarie Årsstämman är beslutsmässig om mer än 50 procent av ombuden är närvarande. Vid ändring eller komplettering av Stadgarna krävs mer än 2/3 av antalet ombud. Förslag för ändringar eller kompletteringar av stadgarna skickas till styrelsen minst 3 månader innan Ordinarie årsstämman äger rum. Styrelsen lämnar i sin tur förslaget till Stadgekommissionen.

§ 23.

Alla beslut i tas med acklamation. Sluten omröstning kan förekomma om 2/3 av ombuden så röstar.

                                                       sida 5 av 8

 

§ 24.

Styrelsen:

Unionen Styrelse består av 11 ledamöter, valda av Ordinarie Årsstämman.

Styrelsen är Ordinarie Årsstämmans verkställande organ. Styrelsens mandatperiod är fyra år. Styrelsen konstituerar sig enligt följande:

-         ordförande

-         org. ek. sekr. ansvarig för administration och ekonomi

-         ledamot: ansvarig för utskottet för kulturfrågor

-         ledamot: ansvarig för språk och skolfrågor

-         ledamot ansvarig för utskottet för idrottsfrågor

-         ledamot ansvarig för utskottet för information och medieutskottet

-         ledamot: ansvarig för utskottet för utbildning,

-         ledamot: ansvarig för integration och samhällsfrågor

-         ledamot: ansvarig för kvinnofrågor

-         Ledamot, ansvarig för ungdomar och ungdomsfrågor

-         ledamot: ansvarig för sociala frågor

 

Unionen har sina utskott. Varje utskott kan välja 3 – 5 medlemmar. Ledamot är ansvarig för respektive utskott, föreslår inför Styrelsen medlemmar till respektive utskott. Styrelsen fattar beslut om förslaget. Vid första Styrelsemötet konstituera sig varje utskott och föreslår verksamhetsplan och regler. Styrelsen fattar beslut om varje utskotts verksamhetsplan.

 

§ 25.

Beslut om entledigande av styrelseledamot eller utskott under mandatperioden fattas av Styrelsen. Ordinarie ledamot i Styrelsen kan endast avsäga sig sitt uppdrag skriftligen. När det godkänns tar suppleanten plats i Styrelsen.

 

§ 26.

Styrelsen har följande åligganden:

-         firmateckning

-         förberedelser av Årsstämman och verkställandet av dess beslut

-         leder och planerar Unionens verksamhet

-         tar hänsyn och ansvarar för Unionens tillgångar genom att förvalta dem på ett betryggande sätt

-         inom ramen för sina ekonomiska resurser anställs behövlig personal

 

Styrelsen håller ordinarie Styrelsemöte var tredje månad. Dessa möten kallas och leds av ordförande och i hans/hennes frånvaro av org. ek. sekr.

 

§ 27.

Styrelsemötet är behörig om mer än hälften (50) av Styrelseledamöterna är närvarande. Styrelsens samtliga beslut tas med enkel majoritet av de närvarande ledamöterna.

 

§ 28.

Styrelsens verkställande organ är Kansliet.

 

Alla kanslitjänster och övriga mellanhavanden regleras genom samarbetsavtal mellan dessa partner och svensk anställningslag. För varje arbetsplats i Unionen skall finnas ordningsregler.

                                                 sida 6 av 8

§ 29.

Årsstämma:

Årsstämman äger rum vanligtvis första kvartalet varje år, men undantag kan förekomma. Årsstämman sammankallas på samma sätt som Ordinarie Årsstämman enl. § 19. Årsstämman leds av Unionens ordförande. På Årsstämman behandlas alla berättelser för den gångna perioden. Årsstämman kan ge förslag till verksamhetsplan och andra ärenden som Styrelsen lägger till beslut. Årsstämman kan ge förslag och kooptera nya medlemmar och suppleanter till Styrelsen på förslag av valberedningen.

 

§ 30.

Revision:

Ordinarie årsstämman väljer en tvåmanna revisorskommission och en suppleant som kontrollerar Unionens materiella och finansiella förvaltning samt svarar för sitt arbete inför Ordinarie/årsstämman, till vilken den lämnar rapport – revisionsberättelse. Revisorernas redogörelse måste vara Unionens Styrelse tillhanda senast 30 dagar före Unionens årsstämma. Denna redogörelse måste även innehålla förslag om Styrelsens ansvarsfrihet. Årsstämman godkänner Unionens årsbokslut och budget för nästkommande period. Unionen har rät att anlita leg. Revisor.

 

§ 31.

 

Valberedningen:

 

Valberedningen har till uppgift att till Ordinarie årsstämman föreslå val av styrelseledamöter, revisorer, valberedningen och stadgekommissionen. Valberedningen föreslår Unionens ordförande och org. ek. sekr.

 

§ 32.

För val till Unionens Styrelse grundar valberedningen sina kriterier på ombudets lämplighet och hans/hennes personliga medverkan för Unionens välfärd, hans/hennes uppförande bland medlemmarna och utförande av åligganden, hans/hennes kompetens för givna uppgifter samt personliga insats till Unionens enighet.

 

§ 33.

Årsstämman har mandat att bilda även andra utskott för Unionens speciella ändamål. Följande utskott skall bildas: kultur, utbildning, samhälle, idrott, integration, kvinnor, ungdomar och information, mm.

 

§ 34. Unionens informationsorgan:

 

Unionens informations organ är tidskriften: ”Kosova”.   Redaktionsrådet, utses av Styrelsen. Redaktionsrådet verkar enligt ordningsregler framtaget av Styrelsen. Styrelsen fattar beslut om antalet utgivna ex om året. Styrelsen sammanställer årsbudgeten för tidskriften enligt begäran från Redaktionsrådet.

 

 

                                                                            sida 7 av 8

 

 

 

§ 35.

 

V. Finansiering:

 

Unionen finansierar sin verksamhet via medlemsavgifter, statliga bidrag, inkomster från olika tillställningar, sponsorer, frivilliga bidrag, projekt och andra källor.

 

§ 36.

Distriktsorganisationer:

Distriktsorganisationer är medlemmar i Unionen och verkar inom sina Läns områden enligt föreskrivna regler för dessa. Distriktsorganisationernas verksamhet grundar sig på deras Stadgar, likaså föreningarnas verksamhet.

 

§ 37.

 

VI. Slutbestämmelser:

 

Unionen får ej upplösas så länge det finns 5 aktiva medlemmar (föreningar). Om Unionens verksamhet minskar kraftigt kallas medlemmarna till Extra Årsstämma. Minst två veckor före mötet skickas kallelse till samtliga medlemmar.

 

§ 38.

 

Nedlägger Unionen sin verksamhet skall samtliga tillgångar och andra arkivalier disponeras av bidragsgivande myndigheter.

 

§ 39.

 

Om Unionens verksamhet inte återupptas inom ramen för 3 år ska materiella tillgångar delas mellan föreningarna allt efter antalet medlemmar i föreningen. Protokoll, arkivalier och andra dokument förvaras på Lunds Universitets bibliotek för framtida forskning.

 

Från Unionens Ordinarie Årsstämma:

 

Malmö den 26 april 2014

 

 

 

 

                                                                  sida 8 av 8                                                                                     

 

 

 

 

 

Historia!